Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Các văn bản pháp luật Thuế hiện hành mới nhất hiện nay

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất theo đúng quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN:

 

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2014:

 

1. Đối với DN mới thành lập: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày DN được cấp GP DKKD, kế toán phải lập tờ khai thuế môn bài và đóng tiền thuế môn bài.

 

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

- Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2014 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

- Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2014 là 30/1/2014.

 

- Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm thay đổi vốn kinh doanh.

 

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội có số vốn đăng ký kinh doanh là 1,8 tỷ. Trong năm 2013 Công ty tăng vốn kinh doanh lên 2,5 tỷ.

Kế toán phải lập tờ khai Thuế Môn bài năm 2014 hạn cuối cùng là ngày 31/12/2013.

- Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2014 là 30/1/2014.

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2014:

 

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

 

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

 

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

 

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

 

Lưu ý:

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014 CHI TIẾT:

 

Tháng Thời hạn nộp Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1 20/1/2014 Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T12 /2013


Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có)

 

30/1/2014

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2013


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2013


Nộp thuế môn bài năm 2014

2 20/2/2014 Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T1/2014


Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có)

3 20/3/2014 Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T2/2014


Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có)

 

 

30/3/2014

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

Quyết toán Thuế TNDN năm 2013


Quyết toán Thuế TNCN năm 2013


Báo Cáo Tài Chính năm 2013

 

4 20/4/2014 Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T3/2014


Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có)

30/4/2014

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014

5 20/5/2014 Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T4/2014


Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có)

6 20/6/2014 Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T5/2014


Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có)

7 20/7/2014 Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T6/2014


Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có)

30/7/2014

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014

8 20/8/2107 Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T7/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2014 (nếu có)

9 20/9/2014 Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T8/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2014 (nếu có)

10

 

20/10/2014 Tờ khai Thuế TNCN T9/2014  (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T9/2014
 

30/10/2014

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2014


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2014

11 20/11/2014 Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T10/2014


Tờ khai Thuế TNCN T10/2014 (nếu có)

12 20/12/2014 Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có) Tờ khai Thuế GTGT T11/2014


Tờ khai Thuế TNCN T11/2014 (nếu có)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (39 votes cast)
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 mới nhất, 4.5 out of 5 based on 39 ratings
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi